Equilibrium - Gabinet Fizjoterapii | Studio Pilates

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca - Equilibrium Anna Kuczkowska
  2. Karta Podarunkowa Equilibrium - karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji usług wymienionych na Karcie
  3. Nabywca - osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Equilibrium
  4. Użytkownik - każdorazowy użytkownik Karty Podarunkowej Equilibrium
  5. Usługi - usługi oferowane w gabinecie Equilibrium
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości usług wymienionych na Karcie Podarunkowej Equilibrium oraz do realizacji Karty Podarunkowej Equilibrium w okresie ważności Karty Podarunkowej Equilibrium
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Equilibrium
 4. Wartość Karty Podarunkowej Equilibrium równa jest wartości usług widniejących na Karcie.
 5. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży usług, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Equilibrium, Karta Podarunkowej Equilibrium zostanie wykorzystana i nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika.
 6. Karta Podarunkowa Equilibrium nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 7. W wypadku gdy cena usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Equilibrium będzie wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej Equilibrium, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 8. Karta Podarunkowa Equilibrium zachowuje ważność do 30.06.2017r. Okres ważności Karty Podarunkowej Equilibrium nie może zostać przedłużony.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Equilibrium, które zostały utracone po ich wydaniu Nabywcy.
 10. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Equilibrium poprzez przekazanie
 11. personelowi Equilibrium Karty Podarunkowej.
 12. Zabieg można zarezerwować on-line przez stronę www.eqlm.pl lub dzwoniąc na numery podane na stronie.
 13. Zabieg może być odwołany SMS-em na każdy z numerów widniejących na stronie www.eqlm.pl/kontakt/ lub adres mailowy kontakt@eqlm.pl . Odwołanie rezerwacji należy dokonać do godziny 20.00 dnia poprzedniego. Zbyt późne powiadomienie lub jego brak powodują, iż zabieg uznaje się za odbyty.
 14. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Equilibrium oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.